Všeobecné obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "​VOP​") upravují vztah mezi zákazníkem a    poskytovatelem, který vzniká při využívání služby poskytovatele, spočívající ve zprostředkování kontaktu mezi lékárnou a zákazníkem ohledně koupě (výdeje) léčivého přípravku na předpis (dále jen "​lék​") v zákazníkem zvolené lékárně (dále jen "​služba​"). Služba je poskytována prostřednictvím internetových stránek ​www.lekarnapilulka.cz​. V průběhu procesu použití služby je zákazník seznámen s těmito VOP, jejichž akceptací sestávají pro zákazníka závaznými. Popis samotné služby je uveden v čl. II. VOP.

I.2. Na základě použití služby dochází ke zprostředkování kontaktu mezi lékárnou a zákazníkem tak, aby zákazník měl na základě dohody s lékárnou zajištěno, že lék pro něj bude v lékárně k dispozici, nebo že lék za něj bude moci v lékárně vyzvednout jiná třetí osoba (např.zaměstnanec lékárny, viz čl.II.4).

I.3. Služba zajišťuje elektronickou komunikaci mezi zákazníkem a lékárnou, ale není internetovým obchodem.

Definice údajů:

 • Poskytovatelem ​se rozumí společnost ​Pilulka, s.r.o.​, IČ: 26278375, se sídlem Ponávka 185/2, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 41571 (dále jen "​poskytovatel​")
 • Aplikací ​se pro účely těchto VOP rozumí internetová aplikace zajišťující fungování služby, umístěná na internetových stránkác​h www.lekarnapilulka.cz ​provozovaných poskytovatelem (dále jen "​aplikace​").
 • Zákazníkem​ se rozumí fyzická osoba spotřebitel, které byl vydán platný lékařský předpis v elektronické podobě, a která si přeje s využitím aplikace zajistit zakoupení léku u poskytovatele (dále jen "​zákazník​").
 • Ereceptem ​se rozumí lékařský předpis vydávaný v elektronické podobě v souladu se zákonem č.378/2007 Sb., zákon o léčivech (dále jen "​erecept​").

I.4. Za účelem poskytnutí služby zpracovává poskytovatel osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu nutném pro zajištění komunikace mezi lékárnou a zákazníkem. Zpracovávanými osobní údaji zákazníka jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a kód receptu. Zákazníku vedené osobní údaje zadá do internetového formuláře v aplikaci. Souhrnná informace v souladu s čl.13 a 14 GDPR o zpracování osobních údajů je umístěna ​z​de.

I.5. Mezi zákazníkem a poskytovatelem nedochází k uzavření kupní smlouvy. Využití služby neznamená, že je zákazník povinen si lék vyzvednout.

I.6. Použití aplikace je pro zákazníka zdarma.

I.7. Poskytovatel je oprávněn poskytování služby bez dalšího ukončit nebo pozastavit, o čemž je povinen informovat zákazníky, kteří službu aktuálně využívají.

II.

II.1. Službu lze použít pouze s platným ereceptem, a to pomocí 12-timístného identifikátoru ereceptu neboli kódu, který zákazníkovi předá jeho ošetřující lékař v listinné podobě, nebo zašle formou sms či e-mailu nebo prostřednictvím mobilní aplikace (dále jen "​kód​").

II.2. Za účelem využití služby zákazník zadá do internetového formuláře aplikace následující údaje:

 • kód,
 • vyplní své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo
 • a zvolí, jakým způsobem si lék přeje zakoupit.

II.3. Lék si zákazník může v lékárně zakoupit a vyzvednout osobně nebo může pověřit třetí osobu jeho vyzvednutím.

II.4. Doručení léku zaměstnancem lékárny není standardní službou a je možné ji zajistit jen na základě dohody mezi zákazníkem a lékárnou.

II.5. Pro případy vyzvednutí léku třetí osobou jeho doručení zákazníkovi platí, že dle ust. § 83 zákona o léčivech je vždy na posouzení lékárny, zda lék vydá jiné osobě než pacientovi s tím, že jej nevydá takové osobě, která dle jejího posouzení není schopna přesně předat zákazníkovi informace o správném používání léku nebo by mohla lék zneužít. Není tedy vyloučena situace, že i v případě, kdy se na tom lékárna se zákazníkem domluví, tak lék nakonec jiné osobě než zákazníkovi lékárna nevydá.

II.6. Na základě obdržených údajů se lékárna spojí se zákazníkem a domluví se sním ohledně rezervace léku a následného způsobu zakoupení a vyzvednutí.

II.7. Pokud zákazník zadá do internetového formuláře kód, identifikuje farmaceut v lékárně na jeho základě zákazníkem požadovaný lék v tzv. Centrálním úložišti elektronických receptů, a následně jej vydá zákazníkovi způsobem, na kterém se se zákazníkem domluví.

II.8. S každým ereceptem je možné službu použít pouze jedenkrát.

II.9. Využití služby nemá vliv na délku platnosti ereceptu.

II.


 • Poskytovatel je oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto podmínek.
 • Spory s lékárnou ohledně koupě léku je zákazník v souladu s ust. § 1820, odst. 1), písmeno j) občanského zákoníku, oprávněn řešit mimosoudní stížností u kontrolního orgánu, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, tel: +420272185111, e-mail: posta@sukl.cz​, www:​​https://www.sukl.cz​.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy mezi zákazníkem a lékárnou je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: ​https://www.coi.cz ​(dáleČOI). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ​https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20d až 20h zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Pokud se týká ochrany osobních údajů, je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů, Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Vztah mezi poskytovatelem, lékárnou a zákazníkem se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto VOP před potvrzením rezervace, ujednání rezervačních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále zákazník prohlašuje, že léčiva rezervuje výlučně pro svoje užití.
 • Tyto VOP nabývají účinnosti ode dne 10.6.2020.

V Brně dne 10.6.2020

Pilulka, s.r.o.